ขอเชิญร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ)ขอเชิญร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ)

22  มิ.ย. 2560