ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับปรุงใหม่ พร้อมให้บริการประชาชน ที่ห้อง 206 อาคาร 14 ชั้น 2