‌ผลการดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ประจำปีงบประมาณ 2560

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในระบบราชการมากยิ่งขึ้น

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคาร 14 ชั้น 2  และมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานภายใน  และตามศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ 

          จากการจัดเก็บสถิติผู้มาใช้บริการ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปีงบประมาณ 2258 - 2560 สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่

ช่องทางการให้บริการ

จำนวน ผู้ใช้บริการปี 2558

จำนวน ผู้ใช้บริการปี 2559

จำนวน ผู้ใช้บริการปี 2560

1

ติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเอง 

14

8

5

2

ติดต่อขอข้อมูลทางโทรศัพท์  

37

41

18

3

ติดต่อขอข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิค

ยังไม่จัดเก็บ

72

78

4

ติดต่อขอข้อมูลทางกล่องข้อความเฟชบุค และแฟนเพจเครือข่ายประชาสัมพันธ์

80

187

243

5

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

ยังไม่จัดเก็บ

ยังไม่จัดเก็บ

490

 

รวมจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น

131

308

836

 

          ข้อมูลที่ขอส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้  เช่น การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์  ราคาค่าตรวจวิเคราะห์  ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

          ประเภทลูกค้าที่ขอข้อมูลข่าวสาร  มีทั้งประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน พนักงานบริษัท  และหน่วยงานภาครัฐ

          ข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลความรู้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ เช่น ช่วงที่กรมผลิตนวัตกรรมใหม่ๆขึ้น เช่น ลีโอแทรป จะมีประชาชนสอบถามราคา สถานที่จำหน่ายค่อนข้างมาก หรือช่วงที่มีข่าวน้ำส้มปลอม จะมีประชาชนสอบถามวิธีการเลือกน้ำส้ม เป็นต้น

          ข้อมูลที่บริษัท พนักงานบริษัท และหน่วยงานภาครัฐสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการตรวจวิเคราะห์  การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ราคาค่าตรวจวิเคราะห์ การซื้อเชื้อโรคเพื่อทำงานวิจัย  เป็นต้น

          ข้อมูลที่สื่อมวลชน สอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลข่าวเผยแพร่  การติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักวิชาการของกรมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวที่ส่งเผยแพร่  และข้อเท็จจริงทางวิชาการที่ประชาชนสนใจ (เรื่องสื่อสารความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ)