‌สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 

สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ส่วนกลาง 
ศูนข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ
 อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้อง 206, 201) ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2

Tel 02-9510000 ต่อ 99977 ,

02-5911707,02-9510312

Fax  02-5911707,02-9510312

website www.dmsc.moph.go.th

http://dmscinfocenter.dmsc.moph.go.th

email: prdmsc@dmsc.mail.go.thส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
053-112188-90
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
053-176225-6
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
055-322824-6
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
056-245618-20
 ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 4
02-9659752
 ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
034-720668-71
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
038-784006-7
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
043-240800
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
042-207364-6
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
044-346005-13
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี
045-312230-3
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี
077-355301-6
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
076-352041-2
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
074-330277
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
075-501052-3