‌ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขั้นตอนการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.ลงชื่อผู้ใช้บริการ ณ สมุดลงชื่อ
2. สืบค้นข้อมูลจากแฟ้มดัชนี ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 •   แฟ้มมาตรา 7 (1)-(3) 

 

 • แฟ้มมาตรา 9 (1) ผลกาครการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

 • แฟ้มมาตรา 9 (2) นโยบายแนวทางการดำเนินงานและการตีความ

 • แฟ้มมาตรา 9 (3) แผนงานโครงการ และงบประมาณราจจ่ายประปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 • แฟ้มมาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงาน

 • แฟ้มมาตรา 9  (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา

 • แฟ้มมาตรา 9 (6) สัญยาสำคัญของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอนสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 • แฟ้มมาตรา 9 (7) มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการแต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • แฟ้มมาตรา 9  (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่ ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส งานวิจัย 

3.กรณีไม่พบข้อมูลที่ต้องการ หรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (นางสาววิระวัญ อินทริง โทรศัพท์ 029510000 ต่อ 99977)

4.หากต้องการข้อมูลที่นอกเหนือการจัดแสดงไว้ในแฟ้มข้อมูลให้กรอกคำร้องขอข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำขอ

รับฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 • หากมีข้อมูลทีต้องการอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดหาให้ทันที

 • หากข้อมูลอยู่ทีหน่วยงานอื่นเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ได้รับข้อมูล ซึ้งอาจได้ทันที หรือต้องใช้เวลาจัดเตรียมข้อมูลแต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 15 วัน

 • หากข้อมูลดังกล่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำให้ไปติดต่อที่หน่วยงานเจ้าข้าของข้อมูล