‌คำสั่งผู้ประสานงาน/คณะทำงานคำสั่งแต่งตั้งผุ้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์