ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9- มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

- มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

- มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

- มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

- มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ  (หน่วยงานไม่มีภารกิจด้านนี้)

- มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

- มาตรา 9 (8) ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ

- มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)

- มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

- มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

- มาตรา 9 (8) งานวิจัย